Oferta educativa

Educación Secundaria

En aquesta etapa acompanyem als alumnes en el seu desenvolupament personal, amb una actitud acollidora per afavorir la seva confiança. L’estil educatiu es basa en una educació integral i en valors:

 • promovem la pràctica de l’esforç i els hàbits d’estudi que consolidin les bases de l’aprenentatge al llarg de tota la vida
 • fomentem l’amistat i el respecte per facilitar la convivència
 • inculquem l’alegria i l’autoestima
 • potenciem la iniciativa personal, la creativitat i l’autonomia
 • elaborem dinàmiques de treball cooperatiu i convivències per afavorir les relacions entre iguals.
 • Creiem en la dimensió transcendent de la persona humana i per tant intentarem, respectant la consciència dels nostres alumnes, apropar-los als ideals cristians i humans. És en aquesta etapa que es realitza el sagrament de la confirmació.

En acabar aquesta etapa, els preparem perquè s’incorporin a la vida adulta i a la pràctica de la ciutadania activa.Les qüestions importants són:

 • Donem resposta als alumnes més necessitats i amb dificultats d’aprenentatge per evitar el fracàs escolar. És important la detecció i el tractament d’aquets trastorns d’aprenentatge.
 • És una etapa en la qual l’orientació educativa i la tutoria és fonamental.
 • La relació amb les famílies és vital doncs la tasca educativa és compartida.

Des del centre ens responsabilitzem de:

 • crear entorns motivadors d’aprenentatge,
 • seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que els alumnes han d’assolir i
 • atendre a tots els alumnes perquè se sentin orientats i valorats.
De les matèries que cursen els alumnes a secundaria posem una especial atenció en les competències lingüístiques, que els capaciten per comprendre i expressar el que aprenen i argumentar el punt de vista propi. En aquest sentit potenciem:
 • la comprensió lectora,
 • l’expressió oral i escrita i
 • les tecnologies de la informació i comunicació

Per atendre a la diversitat el professor aplica activitats de reforç i ampliació per les adaptacions curriculars. Tanmateix el centre organitza en aquests cursos desdoblaments, grups flexibles, professors de reforç i si s’escau programes personalitzats (PEI). Des del departament d’orientació fem un seguiment d’aquells alumnes amb trastorns d’aprenentatge, sempre amb comunicació amb els professors i les famílies. El departament d’orientació també s’encarrega de passar el test psicotècnic als alumnes i l’orientació dels mateixos.